ספרים

ארגוני שקיפות בישראל

ארגוני שקיפות וטכנולוגיה אזרחית בעולם

החלטות ממשלה

  • החלטה 1116 מיום 29.12.2013
    פרסום היתרים ומסמכי התקשרות בין רשויות המדינה לגופים פרטיים
  • החלטה 1933 מיום 30.8.2016
    שיפור העברת המידע הממשלתי והנגשת מאגרי מידע ממשלתיים לציבור