הסבר למדד איכות נתוני רכש spendex.obudget.org

* הוכן עבור דיון בוועדת השקיפות בנושא “אי סדרים בדיווח הרכש הממשלתי ואי עמידה בנוהל פרסום התקשרויות” ב-22 ליוני 2016, 

בשנת 2016 נכנס לתוקף נוהל פרסום התקשרויות הממשלה של היחידה הממשלתית לחופש המידע. נוהל זה קובע שעל כל משרד ממשלתי או יחידת סמך לפרסם אחת לרבעון את כלל התקשרויותיהם עם ספקים (לטובת רכש ממשלתי) שהיו פעילות באותו הרבעון.

נוהל זה, שקיומו מהווה מהפכה של ממש בשקיפות השלטונית בישראל, פותח באופן תקדימי צוהר לתוך האופן בו מתנהלת הממשלה ברמת פירוט שלא היתה אפשרית בעבר.

עצם פרסום מידע זה עוזר לגופי הממשלה להתייעל ובנוסף מאפשר לחברה האזרחית לפקח בצורה הדוקה יותר על ניצול הכספים בקופה הציבורית. אולם, תנאי הכרחי לכך הוא שהמידע שמפורסם יהיה שלם, מדויק ויפורסם במועד.

 

כך, כשבוחנים את מצב היישום בפועל של הנוהל, לא הכל ורוד:

 1. גופים רבים לא פרסמו אף לא דו״ח אחד כמתחייב מהנוהל
 2. חלק מן המשרדים פרסמו דו״ח אחד, אך אינם מתמידים בפרסום הדו״חות העוקבים
 3. הדו״ח אמור להיות בעל מבנה סטנדרטי (המוגדר במערכת מרכב״ה), אולם משרדים רבים פרסמו דוחות בעלי מבנה שונה
 4. גם בדו״חות שפורסמו, המידע הוא לעיתים חלקי, שגוי או לא מפורט מספיק

 

על מנת לשקף את הפערים הללו, ולסייע בשיפור איכות הדוחות, פותח ב״סדנא לידע ציבורי״ מדד “איכות נתוני רכש”. המדד משקלל את עמידת המשרדים בחובת פרסום הדוחות במועד לצד קריטריונים נוספים לאיכות ונכונות הנתונים.

 

באמצעות שימוש במדד זה, דירגנו את משרדי הממשלה ויחידות הסמך השונות. אנו מקווים כי השימוש בדירוג זה ייצר ״תחרות בריאה״ בין הגופים השונים שבתורה תגרום לפרסום דוחות רכש תקינים יותר, במועד הקבוע בנוהל.

תיאור המדד

המדד (הנע בין 0 ל-100) מורכב משקלול של הגורמים הבאים:

 1. שם ספק מצויין בצורה תקינה (15 נק’)
 2. הדו״ח פורסם במועד הקבוע בנוהל (15 נק’)
 3. היקף ההתקשרות מצויין (15 נק’)
 4. הקישור למערכת מנו״ף תקין (רלוונטי במקרה של מכרז או פטור ממכרז, למעט פטור בעילה של סכום הנמוך מ-50,000 ש”ח) (10 נק’)
 5. מועד ההזמנה מצויין בצורה תקינה (10 נק’)
 6. אופן ביצוע הרכישה מצוין (ולא ריק או ׳אחר׳) (10 נק’)
 7. מטרת ההתקשרות מצוינת (10 נק’)
 8. הסכום המבוצע מצוין ואינו 0 (5 נק’)
 9. מטבע הרכישה מצוין (5 נק’)
 10. ההזמנה אינה רגישה (2.5 נק’)
 11. מטרת ההתקשרות מפורטת במידה מספיקה (2.5 נק’)

הערות מתודולוגיות

כיצד מחושב המדד מתוך הנתונים?

 • החישוב מבוצע לכל התקשרות בקובץ בנפרד, ומשוקלל לפי היקף ההתקשרות. כלומר, ככל שההתקשרות היא על סכום גבוה יותר כך ההשפעה שלה על המדד הסופי גדולה יותר.
 • בסופו של דבר נקבע המדד לכל דו״ח כממוצע משוקלל של כל ההתקשרויות באותו הדו״ח..
 • דוחות חסרים מקבלים תמיד ציון 0.
 • המדד הסופי לכל משרד או יחידה הוא ממוצע המדדים על הדוחות השונים שפורסמו על ידו.

 

מתי אנו מעדכנים את הטבלה?

 • המדד הוא מדד ״חי״. בכל פעם שמפורסם דו״ח חדש המדד מתעדכן על מנת לשקף את הנתונים החדשים.
  את הדירוג העדכני ביותר ניתן לראות באתר האינטרנט שפותח לצורך העניין: spendex.obudget.org
 • הגורמים המשפיעים על הציון והמשקל היחסי שלהם יעודכנו מעת לעת בהתאם לשינויים בנוהל או בעיות נוספות במידע שיתגלו בעתיד.